<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<%

response.write(DateValue("31-Jan-10"))
response.write("<br>")
response.write(DateValue("31-Jan"))

%>


</body>
</html>