<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<%

a=Split("SundayMondayTuesdayWEDNESDAYThursdayFridaySaturday","day",-1,1)
for each x in a
   response.write(x & "<br>")
next

%>


</body>
</html>