<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<%

Dim pi
pi=4*Atn(1)
response.write(pi)

%>


</body>
</html>