<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<%

response.write(rgb(255,30,30))

%>
 

</body>
</html>