<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<%

response.write(Day("2010-02-16"))

%>


</body>
</html>